روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کلنگ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کلنگ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کلنگ

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلنگ درخواب ، دلیل بر مردیغریب و درویش است. اگر بیند کلنگیبگرفت، دلیل است با مردیغریب پیوندد و از یکدیگر منفعت یابند.

 اگر بیند که کلنگ بسیار داشت، دلیل است بر گروهیغریبان مهتر شود. اگر بیند بر کلنگینشسته بود، دلیل است به سفریرود. اگر بیند در خانه کلنگ داشت دلیل است زنش درویش شود.

1ـیوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات