روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کلنگ - تعبیر خواب

تعبیر خواب کلنگ

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلنگ درخواب ، دلیل بر مردیغریب و درویش است. اگر بیند کلنگیبگرفت، دلیل است با مردیغریب پیوندد و از یکدیگر منفعت یابند.

 اگر بیند که کلنگ بسیار داشت، دلیل است بر گروهیغریبان مهتر شود. اگر بیند بر کلنگینشسته بود، دلیل است به سفریرود. اگر بیند در خانه کلنگ داشت دلیل است زنش درویش شود.

1ـیوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است
 

تعبیر خواب کلنگ گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات