روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کمان

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که تیرو کمان داشت، دلیل که از سفر فایده یابد. اگر بیند کسیکمان به او داد، دلیل است او را پسریآید یا برادر. اگر بیند از کمان تیر انداخت، دلیل که سخن حق و باطل گوید.

اگر بیند کمان به کسیداد یا فروخت و یا ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که به دست تیرو کمان ساخت، دلیل است کارش ساخته شود. اگر دید کمان را فروخت و درم بستد، دلیل است درم را بر دین اختیار نماید. اگر در بهایکمان جنسیبستد، دلیل است مرادش حاصل شود. اگر دید کمان را در کماندان نهاد، دلیل است از دنیا برود. اگر دید کمان نو و پاکیزه داشت، دلیل که کردار نیکو نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کمان درخواب بر شش وجه است. اول: سفر. دوم: فرزند. سوم: زن. چهارم: قوت. پنجم: اعمال نیکو. ششم: مردم دوست بودن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

از کار افتادن weather در ویندوز 10

تبلیغات