روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کمان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کمان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کمان

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که تیرو کمان داشت، دلیل که از سفر فایده یابد. اگر بیند کسیکمان به او داد، دلیل است او را پسریآید یا برادر. اگر بیند از کمان تیر انداخت، دلیل که سخن حق و باطل گوید.

اگر بیند کمان به کسیداد یا فروخت و یا ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که به دست تیرو کمان ساخت، دلیل است کارش ساخته شود. اگر دید کمان را فروخت و درم بستد، دلیل است درم را بر دین اختیار نماید. اگر در بهایکمان جنسیبستد، دلیل است مرادش حاصل شود. اگر دید کمان را در کماندان نهاد، دلیل است از دنیا برود. اگر دید کمان نو و پاکیزه داشت، دلیل که کردار نیکو نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کمان درخواب بر شش وجه است. اول: سفر. دوم: فرزند. سوم: زن. چهارم: قوت. پنجم: اعمال نیکو. ششم: مردم دوست بودن.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات