روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کلیه
کلیه

1ـ اگر در خواب کلیة خود را ببینید ، نشانة آن است که احتمالاً به بیماریسخت مبتلا خواهید شد ، شاید هم در امر ازدواج با مشکلیمواجه شوید .

 

2ـ اگر خواب ببینید کلیة شما بدون اشکال کار میکند ، نشانة آن است که در توطئه ایخطرناک شرکت خواهید کرد .

3ـ اگر در خواب احساس کنید کلیة شما به درستیکار نمیکند ، علامت آن است که اتفاقیباعث میشود در امور مالیزیان ببینید .
 

تبلیغات