روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کمانچه
دیدن کمانچه در خواب ، علامت تفاهم در محیط خانواده و به دست آوردن موقعیتهاینشاط آور در اجتماع است .

2ـ اگر خواب ببینید کلیة شما بدون اشکال کار میکند ، نشانة آن است که در توطئه ایخطرناک شرکت خواهید کرد .

3ـ اگر در خواب احساس کنید کلیة شما به درستیکار نمیکند ، علامت آن است که اتفاقیباعث میشود در امور مالیزیان ببینید .
 

تبلیغات