روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کلیسا - معبد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کلیسا - معبد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کلیسا - معبد

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که در کلیسا شد و سویقبله اسلام نماز کرد، دلیل که توبه از گناه کند و دینش قویشود به سبب آن که کلیسا جایعبادت است. 
 

1ـ اگر در خواب کلیساییرا در نقطه ایدور ببینید ، دلالت بر آن دارد که از خواسته هاییکه مدتیبه دنبالش بودید نومید خواهید شد .

2ـ اگر در خواب ببینید که با آشفتگیداخل کلیسا میشوید ، دلالت بر آن دارد که در تشییع جنازة کسیشرکت میکنید .

3ـ اگر در خواب کلیسا را در محلیمخروبه ببینید ، نشانة آن است که امیدها و نقشه هایتان نقش بر آب خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید کشیشیمانع ورود شما به کلیسا میشود ، نشانة آن است که شما از دست دشمنان خود میگریزید .

5ـ اگر دختریدر خواب ببیند که وارد کلیسا میشود ، علامت آن است که در آینده سخت بیمار خواهد شد . اما اگر ببیند که هنگام داخل شدن به کلیسا با کشیشیحرف میزند ، بعدها از طرف دوستان خود به خاطر نادرست بودن رفتارش مورد انتقاد و سرزنش قرار میگیرد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کلیسا - معبد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دین وارد کلیسا

تعبیر خواب کلیسا - معبد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات