روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کمد - کمد لباس - تعبیر خواب

تعبیر خواب کمد - کمد لباس
کمد

1ـ اگر خواب ببینید داخل کمد پر از اشیاء و کالاهاییتمیز و مرتب است ، نشانة خوشیو راحتیاست ، و اگر داخل کمد پر از اشیاء و اجناس کثیف و نامرتب باشد ، علامت تنگدستیو بدبختیاست .

 

2ـ دیدن کمدیکوچک در خواب ، نشانة آن است که با بیگانگان همنشین خواهید شد .
 

تعبیر خواب کمد - کمد لباس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات