روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کمان حلاجی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کمان حلاجی  

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کمان حلاجی داشت، دلیل است منافق بود و نیز گویند زنیممتنع بخواهد.

 اگر بیند کمان حلاجیاو ضایع شد، دلیل است از زنیجدا شود.

تعبیر خواب کمان حلاجی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات