روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کمان حلاجی - تعبیر خواب

تعبیر خواب کمان حلاجی  

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کمان حلاجی داشت، دلیل است منافق بود و نیز گویند زنیممتنع بخواهد.

 اگر بیند کمان حلاجیاو ضایع شد، دلیل است از زنیجدا شود.

تعبیر خواب کمان حلاجی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات