روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کلبه 
کلبه

1ـ دیدن کلبه در خواب ، نشانة موفقیت غیر قابل تردید در زندگی است .

 

2ـ اگر خواب ببینید در کلبه ای خفته اید ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد .

3ـ دیدن کلبه در مرغزاری سرسبز ، نشانة شادمانی و خوشبختی است .
 

تبلیغات