روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب کهربا

محمدبن سیرین گوید: دیدن کهربا در خواب ، دلیل بیماری است. اگر بیند کهربای بسیار داشت، دلیل که به رنج و سختی منفعت پدید آید.

1ـ دیدن کفن در خواب ، نشانة بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می باشد . کسادی در کار راه خواهد یافت ، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند .

2ـ دیدن اجساد کفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالی و بدبختی است .

3ـ اگر خواب ببینید کفن از روی جسدی کنار زده می شود ، نشانة آن است که مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد .
 

تبلیغات