روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کهربا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کهربا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کهربا

محمدبن سیرین گوید: دیدن کهربا در خواب ، دلیل بیماری است. اگر بیند کهربای بسیار داشت، دلیل که به رنج و سختی منفعت پدید آید.

1ـ دیدن کفن در خواب ، نشانة بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می باشد . کسادی در کار راه خواهد یافت ، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند .

2ـ دیدن اجساد کفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالی و بدبختی است .

3ـ اگر خواب ببینید کفن از روی جسدی کنار زده می شود ، نشانة آن است که مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات