روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کوه 2 - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کوه 2 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وه  strong>span>p> <p>ضرت انیال وید: گر سی ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ود ا ر سر وهی یند، لیل ست ر پناه زرگی ود. گر یند وه ز ای رکند، لیل ه زرگی ا هر ند. گر یند ر وهی ُام ساخت، لیل ه قرب پادشاه ود.p> <pp> <p>حمدبن سیرین وید: گر یندبر سر وهی انگ ماز فت ا ماز رد، لیل ست ارش الا یرد. گر ید ه ر امن وهی قام مود یفتاد، لیل غم ست.p> <p>ابرمغربی وید: گر یند وهی جنبد، لیل ه زرگی ز ن یار نجور ود. گر یند وهی ی ند ر ی سان ست، لیل ه سی یزی ه ی هد. گر یند ر وه اف شسته ست، لیل ست جلش زدیک ود. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ود ا ه وه ور یند، لیل ست عتقد پادشاه ود. گر ر وه سان یند، لیل ست ا علما صحبت ارد. گر یند ر وهی د، لیل ست ر زندانش مایند ا میرد. گر ید ر وه سوراخی ود ر نجا فت، لیل ه ز از پادشاه گاه ود. گر یند ه ز وه سنگ رمی رفت ز ر ا ه ود ی نداخت، لیل ه امه ای پراکنده ویسد. گر یند ز وه فتاد، لیل ست رادش رنیابد. گر یند ردبانی سته ود ز چ و دان ردبان ر سرکوه فت، لیل ست رادش زود رآید. گر ردبان ا ز ل شت یند ه تاویل یکوتر ست. گر ردبان ا ز س رنج یند، لیل امرادی ست. گر ز هن یند، لیل وت ست گر یند ر سر وهی لند یستاده ود، لیل ست قرب پادشاه ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن وه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر پنج جه ست.ول: پادشاهی. وم: لیری. سوم: فریافتن. هارم: لندی. پنجم: ئیسی. گر یند ر وه توانست دن، لیل امردای ست.p> <p>حمدبن سیرین وید: یدن وه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ال ود ه ه یله ه ست ید. گر یندکه ر وه پنهان د اه یرون مدن داشت، لیل ه و ا ه یله ر اری ندازند ز ن ار ه شواری لاصی ابد.p> <p>براهیم رمانی وید: گر یند وه ی ند، لیل ه ا ردم یله ند. گر یند ر وهی ست یرون توانست مدن، لیل ه ر اری ماند لاصی یابد.p> <p>نوچهر طیعی تهرانی وید: مان ور ه بلا ر ند ورد وشته م لا یزهائی ه ر زندگی وزانه ا زرگ ور ز سترس لوه ی نند ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ایمان ه صورت یات عظیم لقت بیعت اهر ی ردند. انند وه تشفشان، غول، سیل، صاعقه، ردباد غیره . خصیت ائی ه ور ز سترس ا ه ظر ی یند ه صورت غول، یوار ز ین بیل کل ی یرند وادثی ه وعشان یرون ز ایره درت یطه مان یاس ا ست ه کل یات بیعی تجلی ی مایند ه وه کی ز ناخته ترین ابل توجه ترین ن ا ست. وه ا ار زرگ ست ا خصیت زرگ غیر ابل سترس. تشخیص ین ه وه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یده ده ام ست ا ود یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی اشد ون ودش هتر ز عبر ی اند رگیر ه وادثی ست. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ز وهی عظیم الا ی وید اری زرگ ر ست ی یرید. گر یدید ه ز وه ه سختی ا نج زحمت الا ی وید ار ما شوار واهد ود گر سان سبک اه پیمائی ی نید ه سهولت ر شواری ا ن خص ور ز سترس یره ی ردید. گر یدید ر له وهی یستاده ید ه وج وفقیت ی سید ه ز ن یشتر باید نتظار اشته اشید. گر یدید ز وهی سر ی ورید پائین ی ئید ودتان می توانید ویشتن ا نترل نید، سقوط ی نید وقعیت ویش ا ز ست ی هید. گر ما ا پرت ردند پائین فتادید ما ا عزول ی نند. گر یدید ر وهی ه غار پناه ردید منیت ی ابید ا جهولی ا ی کافید ازی ا شف ی نید.p> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن ز وه الا فتن عزت ولت اشدp> <p>یدن ز وه ه زیر مدن زیادی غم اشد<br /> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کوه 2 شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اگر در کوه گم شد دید چه کنیم , خواب ساختن خانه در قله کوه , تعبير خواب كوه برفى , سنگ کوهی نور , درکوه صفا

تعبیر خواب کوه 2 گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات