روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کوزه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کوزه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وزهstrong>span>p> <p>حمدبن سیرین وید: گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند وزه ا سفال اشت، لیل ه نیزکی اصل ند. گر ز س سفید ا وی یند، لیل ر ادم ود. گر یند ه ز وزه ب ورد، لیل ه ا نیزکی مع ود.p> <pp> <p>ابرمغربی وید: گر یند ه وزه شکست، لیل ه نیزک میرد وزه ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ال نفعت ست. گر یند ه وزه زرین ا سیمین اشت، لیل ه ال تمام اصل ند. گر هنین یند، لیل رمال ندک ست ه یابد.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: یدن وزه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ه جه ست. ول: زن. وم: ادم. سوم: نیزک. هارم: وام ین. پنجم: صلاح تن. شم: عمردراز. فتم: ال. شتم: یروبرکت. هم: یراث ز َِ زنان. یدن وزه ویز، ه تاویل زنی زرگوار ال ار ست.p> <p>نوچهر طیعی تهرانی وید:p> <p>وزه ا سفال پر ز ب وست هربان ست ین وست ی تواند ک زن اشد.گر وزه ی پر ز ب اشتید کستید ب ن ه زمین یخت ر ق وستی فیق اسپاسی ی نید عمتی ا ز ست ی هید .<br /> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کوزه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

صدای کوزه

تعبیر خواب کوزه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات