روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب کنسرت
کنسرت

1ـ اگر خواب ببینید در کنسرتی عالی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که دوره ای از زندگی شما با شعف و شادمانی سپری خواهد شد .

 اگر یک نویسنده چنین خواب ی ببیند ، نشانة خلاقیت ادبی است . اگر یک تاجر چنین خواب ی ببیند ، علامت رونق در تجارت است . اگر فرد جوانی چنین خواب ی ببیند ، نشانة سعادت و عشقی بی شائبه است .

2ـ اگر خواب ببینید کنسرتی همراه با باله اجرا می شود ، نشانة آن است که در حرفة خود با کسادی مواجه خواهید شد و با دوستانی ناپسند معاشرت خواهید داشت .
 

تبلیغات