روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کود - تعبیر خواب

تعبیر خواب کود
دیدن کود در خواب ، علامت خیر و برکت فراوان است .

2ـ اگر خواب ببینید دوستانتان کوتوله شده اند ، نشانة آن است که با دوستان خود تفریحات و خوشی های بسیار خواهید داشت .

3ـ دیدن کوتوله های زشت و ترسناک در خواب ، نشانة روبرو شدن با موقعیتهای ترس آور و اضطراب آمیز است .
 

تعبیر خواب کود گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات