روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کوله پشتی - تعبیر خواب

تعبیر خواب کوله پشتی
دیدن کوله پشتی در خواب ، نشانة آن است که به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دست می یابید .

اگر زنی در خواب کوله پشتی کهنه و پاره پاره ای ببیند ، نشانة آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهد شد .

تعبیر خواب کوله پشتی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات