روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب کوله پشتی
دیدن کوله پشتی در خواب ، نشانة آن است که به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دست می یابید .

اگر زنی در خواب کوله پشتی کهنه و پاره پاره ای ببیند ، نشانة آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهد شد .

تبلیغات