روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کور - نابینا
کور

1ـ اگر خواب ببینید کور شده اید ، نشانة آن است که آسایش و رفاه زندگی تبدیل به فقر و تنگدستی می شود .

 

2ـ اگر دیگری را در خواب کور ببینید ، دلالت بر آن دارد که کسی از شما کمک می طلبد .
 

تبلیغات