روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قفسه کتاب
قفسه کتاب

1ـ دیدن قفسة کتاب در خواب ، دلالت بر آن دارد که کسب دانش را در کنار کار و تفریح انجام خواهید داد .

 

2ـ دیدن قفسة خالی کتاب در خواب ، علامت آن است که به علت کمبودهای مادی از کار اخراج می شوید .
 

تبلیغات