روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب قاپیدن
لوک اویتنهاو می گوید :

قاپیدن چیزی در هوا : پیشرفت در امور

2ـ دیدن قفسة خالی کتاب در خواب ، علامت آن است که به علت کمبودهای مادی از کار اخراج می شوید .
 

تبلیغات