روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قبا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قبا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب قبا

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند قبای نو پوشیده از کرباس، دلیل که از غم برهد.

 اگر بیند قبائی از حریر پوشیده بود، دلیل که ازبزرگی منفعت یابد، اما در دین مکروه است مردان را، مگر آن که در جنگ با سلاحهای دیگر می پوشند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند قبای سفید پوشیده است، دلیل روشنائی است. اگر قبا را زرد بیند، دلیل بیماری است. اگر سرخ بیند. دلیل منفعت است. اگر قبای کبود بیند دلیل منفعت است. اگر قبای سیاه و کهنه است، دلیل است زن را طلاق دهد. اگر خواب بیند قبای پوستین داشت، دلیل که زنی توانگر خواهد و از وی منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قبا درخواب بر شش وجه است. اول: پناه. دوم: قوت. سوم: حجت. چهارم: منفعت. پنجم: حکمت. ششم: ریاست نمودن شهری.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن قبا پوشیدن زن شایسته حلال باشد
 

تعبیر خواب قبا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات