روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قدم زدن
لوک اویتنهاو می گوید :

کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است
پیام خواب کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است : آن است که بیننده خواب باید صبر و تحمل داشته باشد. او باید قبل از انجام برنامه هایش باید صبر کند زیرا فکرهایش و احساساتش آنقدر مه آلود است که ضمیر ناخودآگاهش مایل است تا این بخار از بین برود
 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید بهتر است چون این کامروایی شما را باز می گوید


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب قدم زدن در ساحل دریا

تبلیغات