روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قدم زدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب قدم زدن
لوک اویتنهاو می گوید :

کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است
پیام خواب کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است : آن است که بیننده خواب باید صبر و تحمل داشته باشد. او باید قبل از انجام برنامه هایش باید صبر کند زیرا فکرهایش و احساساتش آنقدر مه آلود است که ضمیر ناخودآگاهش مایل است تا این بخار از بین برود
 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید بهتر است چون این کامروایی شما را باز می گوید

تعبیر خواب قدم زدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات