روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب قرآن خوندن

اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

جابرمغری گوید: اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قران را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتی یافتن از آفتها. دوم: توانگری. سوم: مراد دل و کام یافتن. چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند. این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نظر قرآن در مورد بلند خواندن نماز , نظر قرآن در مورد بلند خاندن نماز , تعبیر خواب قران خواندن یوسف نبی , چگونه قرآن را بدون غلط بخوانیم , تفسیر صوتی قرآن صدای هنرمندان , سوره های خواند فاتحه سر مزار , حضرت علی از کسی بترس آدمیت , حدیث در مورد خواندن فاتحه , تعبیر خواب امام صادق قرآن , خواندن معنی قؤان شبکه یک , تلاوت متفاوت قران و لقدر , دکلمه صوتی رای ملت ایران , صوت شعر کودکانه سوره ضحی , ترتیل زیبای سوره یاسین , تعبیر خواب روضه خواندن , خواندن قرآن بر سلامتی , تفسیر کلی جز سوم قران , تلاوت تحقیق سوره حدید , اموزش زیبا تلاوت کردن , جز آسان قران جهت قرات , قران گوش دادن در حالت , سوره های فاتحه خوندن , فاتحه چيزي را خواندن , تعداد سوره های جز سی , قرآن خواندن برای میت , تلاوت یس بسبک مجلسی , قران خواندن در خواب , سوره قران اول و اخر , ترتیل کودکانه قرآن , قران قبول کردن حرف , روزه و خواندن قران , ترتیل آیه آخر فتح , خواندن بقره در حج , ترتیل سوره انسان , تفسیر جز 10 قران , صوت شعر سوره ضحی , سوره الف لام را , تعبير خواب قران , پیامبر رحمت هدد , تلفظ کلمه شفا

تبلیغات