روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قراضه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قراضه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> راضهstrong>span>   <br />وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن راضه لیل تندرستی ودp> <p>براهیم رمانی وید: گر یمه ی ز رآن خواند، لیل ه یمه ی ز عمر و ذشته اشد. گر یند افظ رآن د، لیل ه علم مانت گه ارد. گر یند واز قرآن خواندن نید، لیل ه ینش وی ود.p> <p>ابرمغری وید: گر یند رآن ا تم مود، لیل ست ه رادها یابد عضی ویند خر عمر و ود. گر یند ه ران ا لند ی واند، لیل ه ارش لند ود. گر یند ه دام یه واند. تفسیر ین یه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> و ود. گر یند ک سبع ران خواند، لیل ه ز غم رهد. گر سی یند رآن ی واند ر یداری توانست واندن، لیل ه جلش زدیک ود.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: قرآن خواندن ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ست. ول: سلامتی افتن ز فتها. وم: توانگری. سوم: راد ل ام افتن. هارم: پرهیزکاری رمودن ز ناهی لایق ا.p> <p>نوچهر طیعی تهرانی وید: یدن رآن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بارک ست ه صوص گر بینید ه رآن تلاوت ی نید. عبران ر ورد تلاوت رآن ین ه دام سوره دام یه ا ی واندید تاویلات فصل ارند لی وی م فته یدن خواندن قرآن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وب ست گر ر ک ورد ن ین ست ه دم ی سواد سی ه ر یداری ادر ه خواندن قرآن یست ر ویای ویش بیند رآن تلاوت ی ند. ین ز ابن سیرین ست و ز عبران یگر قل رده ست ه گر سی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند رآن ی واند ر یداری ادر ه خواندن قرآن باشد شان ن ست ه جلش زدیک ست لله علم.p> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن قرآن خواندن یمنی ز فات اشدp>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات