روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قصد - نیت
یوسف نبی علیه السلام گوید:

قصد کردن در خواب از بلا برهد

اگر بیند که مال خود را به شر و فساد قسمت کرد، دلیل که حالش پراکنده گردد. اگر بیند که مال کسی را به رضای او قسمت کرد، دلیلش به صلاح و فساد آن کار بازگردد.

تبلیغات