روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قصه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قصه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب قصه 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که از بهر مردم قصه می گفت، دلیل که از ترس ستمکاران ایمن گردد.

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که از بهر مردم قصه می گفت، دلیل است مرادش برآید. اگر بیند که قصه خیر و صلاح و شر و فساد می گفت، دلیل که در بیداری همان کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات