روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قصه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قصه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب قصه 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که از بهر مردم قصه می گفت، دلیل که از ترس ستمکاران ایمن گردد.

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که از بهر مردم قصه می گفت، دلیل است مرادش برآید. اگر بیند که قصه خیر و صلاح و شر و فساد می گفت، دلیل که در بیداری همان کند.

تعبیر خواب قصه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات