روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قلک 
قُلک

لوک اویتنهاو می گوید :

قلک : افزایش مال و منال که به کندی صورت میگیرد
 

دوست دارید جهانگرد شوید و از دیدن فرهنگها و ملتهای دیگر لذت ببرید .

2ـ اگر در خواب قلعه ای قدیمی که پیچک دیوارهایش را پوشانده است ، ببینید ، علامت آن است که با خیالپردازی مرتکب عملی غیرمنطقی می شوید ، باید مراقب باشید که پیشنهاد ازدواج به کسی نکنید .

3ـ اگر خواب ببینید از قلعه ای خارج می شوید ، حاکی از آن است که ثروت شما به باد می رود و عزیزی را از دست می دهید .

تبلیغات