روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قنوت - قنوت کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب قنوت - قنوت کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که دعای قنوت خواند، دلیل که حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند. :

خواندن قنوت در خواب ، مردم مصلح را روا شدن حاجت باشد و گشایش کارهای دینی از بزرگان.
جابرمغربی گوید

تعبیر خواب قنوت - قنوت کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات