روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قنوت - قنوت کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قنوت - قنوت کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب قنوت - قنوت کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که دعای قنوت خواند، دلیل که حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند. :

خواندن قنوت در خواب ، مردم مصلح را روا شدن حاجت باشد و گشایش کارهای دینی از بزرگان.
جابرمغربی گوید

اخبار اکاایران

تبلیغات