روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قنوت - قنوت کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که دعای قنوت خواند، دلیل که حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند. :

خواندن قنوت در خواب ، مردم مصلح را روا شدن حاجت باشد و گشایش کارهای دینی از بزرگان.
جابرمغربی گوید


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواندن دعای توسل در قنوت

تبلیغات