روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فاخته

1ـ دیدن فاخته در خواب ، نشانة از دست دادن عزیزی است و پایان تساویهای زندگی .

2ـ اگر خواب ببینید فاخته ای آواز می خواهند ، نشانة آن است که برای یکی از اعضای خانوادة شما تصادفی رخ می دهد . این خواب دلالت بر بیماری و مرگ عزیزی دارد .

محمدبن سیرین گوید: دیدن فاخته درخواب ، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر که با کسی نسازد. اگر بیند که فاخته داشت، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد. اگر بیند فاخته خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود، دلیل است از غایبی خبر خوش شنود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن فاخته به خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: فرزند. سوم: خادم.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بیماری فاخته گری

تبلیغات