روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فاخته - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فاخته ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب فاخته

1ـ دیدن فاخته در خواب ، نشانة از دست دادن عزیزی است و پایان تساویهای زندگی .

2ـ اگر خواب ببینید فاخته ای آواز می خواهند ، نشانة آن است که برای یکی از اعضای خانوادة شما تصادفی رخ می دهد . این خواب دلالت بر بیماری و مرگ عزیزی دارد .

محمدبن سیرین گوید: دیدن فاخته درخواب ، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر که با کسی نسازد. اگر بیند که فاخته داشت، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد. اگر بیند فاخته خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود، دلیل است از غایبی خبر خوش شنود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن فاخته به خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: فرزند. سوم: خادم.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب فاخته شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بیماری فاخته گری

تعبیر خواب فاخته گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات