روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فریاد - تعبیر خواب

تعبیر خواب فریاد
1ـ شنیدن فریاد کسی که درد و رنج می کشد ، در خواب . علامت آن است که به دام به گرفتاریهایی خواهید افتاد . اما با .

آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید . 2ـ شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت ، در خواب ، نشانة آن است که از جایی ناشناخته به شما کمک می شود . 3ـ شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب ، علامت تصادف خطرناک و شدید است . 4ـ اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می طلبند ، نشانة اندوه و بیماری آنها است

تعبیر خواب فریاد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات