روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فریاد
1ـ شنیدن فریاد کسی که درد و رنج می کشد ، در خواب . علامت آن است که به دام به گرفتاریهایی خواهید افتاد . اما با .

آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید . 2ـ شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت ، در خواب ، نشانة آن است که از جایی ناشناخته به شما کمک می شود . 3ـ شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب ، علامت تصادف خطرناک و شدید است . 4ـ اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می طلبند ، نشانة اندوه و بیماری آنها است


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دادوفریاد باهمسر

تبلیغات