روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فلوت
1ـ شنیدن آوای فلوت در خواب ، نشانة آن است که پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهید کرد و به کارهایی مفید مشغول خواهید شد ..

 2ـ اگر دختری خواب ببیند فلوت می نوازد ، علامت آن است که عاشق فردی جذاب خواهد شد

تبلیغات