روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فزون شدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فزون شدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب فزون شدن  

محمدبن سیرین گوید: دیدن فزون شدن درخواب ، فزونی که خیر و صلاح بود، به تاویل نیک بود و فزونی که شر و فساد بود بد است.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن فزونی که در تن است، دلیل مال و خواسته بود. اگر بیند که از آن افزونی که در تن او بود او را مضرت رسید، دلیل بر نقصان و مال بیماری است.

تعبیر خواب فزون شدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات