روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غلغلک - تعبیر خواب

تعبیر خواب غلغلک 
1ـ اگر خواب ببینید کسیشما را غلغلک میدهد ، نشانة آن است که با نگرانیهاییقابل توجه رو در رو خواهید شد . .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران را غلغلک میدهید ، نشانة آن است که در اثر ضعف و حماقت از سود بسیاریچشم میپوشید

تعبیر خواب غلغلک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات