روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غلغلک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غلغلک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غلغلک 
1ـ اگر خواب ببینید کسیشما را غلغلک میدهد ، نشانة آن است که با نگرانیهاییقابل توجه رو در رو خواهید شد . .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران را غلغلک میدهید ، نشانة آن است که در اثر ضعف و حماقت از سود بسیاریچشم میپوشید

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات