روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غاز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غاز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غاز 
1ـ اگر در خواب احساس کنید صدایغاز شما را ناراحت میکند ، نشانة آن است که یکیاز افراد خانوادة‌ شما خواهد مرد .

 اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد . 2ـ اگر در خواب غازها را میان علفزاریببینید ، علامت موفقیت حتمیاست . 3ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است که از زیان و ناراحتیرنج خواهید کشید . 4ـ اگر فرد عاشقیدر خواب غاز ببیند ، نشانة آن است که نامزدش شایستگیو لیاقت دارد . 5ـ اگر خواب ببینید غازیرا دزدکیبا خود میبرید ، علامت آن است که ملکیبه شما میرسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر داراییشما است .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب غاز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب غاز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات