.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 تعبیر خواب غرق شدن

1390/02/10

تعبیر خواب غرق شدن

1ـ اگر خواب ببینید غرق میشوید ، علامت آن است که زیان مالیخواهید دید .

تعبیر, خواب, غرق, شدن, خواب آکاایران ,فال و تعبیر خواب ,ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاﺏ ,عبیر خواب , خوب دیر ,jتعبیر خواب , تعبیرخواب ابن سیرین ,تعبیرخواب , حسب ,خواب تعبیر خواب خواب تعبیر ,تعبیر خواب غرق شدن

اما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونیخود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت . 2ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما براینجات آنها میشتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک میکنید تا به مقام درخوریدست یابد . 3ـ اگر زنیخواب ببیند شوهرش در آبها غرق میشود ، علامت آن است که از مرگ کسیعزادار خواهد شد .

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا چهارپائی از ا و غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. اول: مال بسیار. دوم: اقبال درکارها. سوم: صحبت با مردم بدمذهب. چهارم: منفعت.


نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیمرادی
|
1394/09/18
2-
4+
من خواب دیدم که بچه ای ناشناس در اب رودخانه ای که گل آلود بوده در حال قرق شدن است و من اورا نجات دادم سپس با دستانم بر روی سینه اش فشار آوردم تا اب از شش هایش خارج شود.من زنی ۴۵ ساله هستم و دوفرزند پسر دارم.و ان بچه هم جنسیت مذکر داشته است
پاسخ ها
سهیل
|
1394/10/30 - 08:17
یکی از بچه هاتون به راه خلاف میره
sahar
|
1394/07/27
0-
7+
سلام .من خواب دیدم با مامانم و خاله با کشتی به سفررفتیم که در راه ناگهان طوغیان اب یا برف امد که نصف کشتی غرق شد ولی کسی چیزیش نشد من در اون لحظه سعی داشتم با پدرم تماس بگیرم تا مطمن بشم حالش خوبه ولی جواب نمیداد بعد قایق نجات امد و همه بردن به یه شهر دیگر تعبیر این خواب چی مشه؟
پاسخ ها


مطالب مرتبط