روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غرق شدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غرق شدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غرق دنstrong>span> <br /><br /> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید غرق یشوید ، علامت ن ست ه زیان الیخواهید ید .p> <p>ما گر ر ین غرق دن ه ونه یخود ا جات هید ، شانة ن ست ه ز قام نونیخود ه هرت روت ست واهید افت . گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید یگران غرق یشوند ، ما راینجات نها یشتابید ، علامت ن ست ه ه وست ود مک یکنید تا ه قام رخوریدست ابد . گر زنی<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند وهرش ر بها غرق یشود ، علامت ن ست ه ز رگ سیعزادار واهد د .<br /><br />حمدبن سیرین وید: گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ر ریا غرق د مرد، لیل ه پادشاه و ا لاک ند. ابرمغربی وید: گر یند ب و ا رو رد از و ا الا ورد. لیل ه ار نیا ه ه ست ورده گذارد اه خرت زیند. گر یند لکی ا هارپائی ز غرق د، لیل ه ز اری رو اند عاقبت هائی ابد ضرت مام عفر صادق رماید: یدن غرق دن ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار ه ست. ول: ال سیار. وم: قبال رکارها. سوم: صحبت ا ردم دمذهب. هارم: نفعت.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب غرق شدن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب نجات یافتن از غرق شدن , غرق شدن دردناکتر است یا سوختگی , تعبیر خواب غرق شدت پدر ومادر , تعبیر خواب نجات دادن کودک , تعبییر خواب غرق شدن , غرق شدن کودک در سد , تعبیر خواب خفه شدن , تجربه غرق شدن درآب , تعبیر خواب غرق شدن , غرق شدن در استخر , غرق شدن در خواب , رق شدن آیلان

تعبیر خواب غرق شدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات