روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غرق شدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غرق شدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غرق شدن

1ـ اگر خواب ببینید غرق میشوید ، علامت آن است که زیان مالیخواهید دید .

اما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونیخود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت . 2ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما براینجات آنها میشتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک میکنید تا به مقام درخوریدست یابد . 3ـ اگر زنیخواب ببیند شوهرش در آبها غرق میشود ، علامت آن است که از مرگ کسیعزادار خواهد شد .

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا چهارپائی از ا و غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. اول: مال بسیار. دوم: اقبال درکارها. سوم: صحبت با مردم بدمذهب. چهارم: منفعت.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب غرق شدن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب نجات یافتن از غرق شدن , غرق شدن دردناکتر است یا سوختگی , تعبیر خواب غرق شدت پدر ومادر , تعبیر خواب نجات دادن کودک , نجات غرق شدن کودک در سد , تعبییر خواب غرق شدن , غرق شدن کودک در سد , تعبیر خواب خفه شدن , تجربه غرق شدن درآب , غرق شدن زن در دریا , تعبیر خواب غرق شدن , غرق شدن در اسلام , دیر چخ بیرون رود , غرق شدن در استخر , غرق شدن در خواب , رق شدن آیلان

تعبیر خواب غرق شدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات