روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غروب
1ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بیپاسخ ماندن آرزوهاست .

 2ـ اگر تاجریخواب غروب خورشید را ببیند ، علامت آن است که به هر کاریدست بزند ، آینده ایتاریک خواهد داشت .

تبلیغات