روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غروب - تعبیر خواب

تعبیر خواب غروب
1ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بیپاسخ ماندن آرزوهاست .

 2ـ اگر تاجریخواب غروب خورشید را ببیند ، علامت آن است که به هر کاریدست بزند ، آینده ایتاریک خواهد داشت .

تعبیر خواب غروب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات