روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غیبت - تعبیر خواب

تعبیر خواب غیبت
1ـ در خواب اگر از غیبت کسیمتأثر شوید ، به این معناست که برایبه دست آوردن دوستانیهمیشگیتلاش خواهید کرد . .

اگر در خواب از غیبت دوستیخشنود شوید ، نشانة آن است که به زودیاز دست دشمن خلاص خواهید شد

تعبیر خواب غیبت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات