روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غش کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب غش کردن
غش کردن

1ـ اگر خواب ببینید غش میکنید ، علامت آن است که یکیاز اعضایخانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردیکه دور از شما زندگیمیکند خبرهاییناخوشایند خواهید شنید .

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند غش میکند ، علامت آن است که به ضعف و عدم سلامت دچار میشود و برایبیدقتیدر زندگیاحساس ناامیدیخواهد کرد .
 

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران