روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب غلام

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که غلام کسی شده بود، دلیل است که از کاریسخت رنجور شود.

جابر مغربیگوید: که دیدن غلام به خواب ، دلیل پادشاهیو شادیاست. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند که غلام یا کنیزک بفروخت نیکو بود. اگر بیند که بخرید بد است.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

انگلیسی غلام , غلام باجگیر

تبلیغات