روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غلام - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غلام ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غلام

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که غلام کسی شده بود، دلیل است که از کاریسخت رنجور شود.

جابر مغربیگوید: که دیدن غلام به خواب ، دلیل پادشاهیو شادیاست. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند که غلام یا کنیزک بفروخت نیکو بود. اگر بیند که بخرید بد است.

تعبیر خواب غلام گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات