روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غم

محمدبن سیرین گوید: دیدن غم درخواب ، دلیل خرمیاست.

 اما اگر بیند که از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند که غمگین بود، دلیل خرمیاست.

تبلیغات