روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غنیمت - تعبیر خواب

تعبیر خواب غنیمت

محمدبن سیرین گوید: دیدن غنیمت یافتن، اگر مال کافران است، دلیل که در آن ملک نرخ ها گران شود.

 اگر دید که مسلمانان از دیار کافران غنیمت آوردند، دلیل است که در آن دیار نعمت ارزان شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات