روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غوص - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غوص ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غوص

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید، یا از مال سلطان چیزیبه ویرسد.

 اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد. جابرمغربیگوید: اگر بیند که گوهریاز دریا برآورد، دلیل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت یابد.

اخبار اکاایران

تبلیغات