روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غوص - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غوص ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غوص

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید، یا از مال سلطان چیزیبه ویرسد.

 اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد. جابرمغربیگوید: اگر بیند که گوهریاز دریا برآورد، دلیل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت یابد.

تعبیر خواب غوص گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات