روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غوص

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید، یا از مال سلطان چیزیبه ویرسد.

 اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد. جابرمغربیگوید: اگر بیند که گوهریاز دریا برآورد، دلیل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت یابد.

تبلیغات