روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غول

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنیاست بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب میبینیم و همیشه برایما خطر ایجاد میکند .

چنانچه در خواب غولیدیدید که عزم شما را داشت از جانب کسیمورد تهدید قرار میگیرید . اگر از غول بگریزید امنیت مییابید و اگر او را بکشید یا منهدم کنید بر دشمن چیره میشوید . اگر در خواب غولیببینید که خوشحال است شما غمگین میشوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود شادیبزرگیبرایشما پیش میآید . غول واکنش ضعف بیننده خواب است . عظمت کار هم میتواند مولد احساس ضعف باشد.

تبلیغات