روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غول - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غول ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غول

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنیاست بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب میبینیم و همیشه برایما خطر ایجاد میکند .

چنانچه در خواب غولیدیدید که عزم شما را داشت از جانب کسیمورد تهدید قرار میگیرید . اگر از غول بگریزید امنیت مییابید و اگر او را بکشید یا منهدم کنید بر دشمن چیره میشوید . اگر در خواب غولیببینید که خوشحال است شما غمگین میشوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود شادیبزرگیبرایشما پیش میآید . غول واکنش ضعف بیننده خواب است . عظمت کار هم میتواند مولد احساس ضعف باشد.

تعبیر خواب غول گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات