روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عالم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی.

اگر عالم بود، علم او زیاده گردد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود، به حیله مردم آن دیار را مسخر خود گرداند. اگر بیننده عالم بود، جاه و بزرگی یابد، اگر بیننده به واسطه علم از مردم عطا بستد، دلیل است از مردم رشوه ستاند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیننده این خواب ها عالم بود، بر چهار وجه بود. اول: بزرگی. دوم: عز. سوم: قبول مردم. چهارم: ولایت یافتن.

تبلیغات