روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عذر خواهی - معذرت
عذر خواهی

1ـ اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی می کنید ، نشانة آن است که در کارهای خود با دردسری مواجه می شوید ، اما سرانجام معلوم می شود این دردسر به پیشرفت شما کمک شایان توجه ای کرده است

.

2ـ اگر خواب ببینید برای خطایی که مرتکب شده اید از کسی عذر می خواهید ، علامت آن است که با دست پاچگی کارهای خود را انجام می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید کسی از شما عذرخواهی می کند ، علامت آن است که بعد از بداقبالی به خوشبختی دست می یابید .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کسی که معذرت خواهی میکند , عذر خواهی از گناه , تعبیر خاب عذرخاهی , عذر خواهی می کنم , عذرخواهی میکنم , عضر خواهی کردن , غذرخواهی میکن , معذرت خواهی , معزرت خواهی , معذرت خواعی , عذر و پوزش , عزر خواهی , غذر خواهی , عضر خواهی , عذر خواهي

تبلیغات