روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طنزوشوخی
1ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می کنید ، نشانة آن است که با رفتاری نشاط آور و

حرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب خواهید کرد . 2ـ اگر خواب ببینید دیگران به طنز و شوخی با شما حرف می زنند ، نشانة آن است که از محبت افراد شاد و مرفه برخوردار خواهید شد . 3ـ اگر دختری خواب ببیند به طنز و شوخی با او صحبت می کنند ، نشانة آن است که با شتابزدگی به کسی دل می بندد .

تبلیغات