روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طاقچه
1ـ دیدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختی است .

 2ـ دیدن طاقچه ای که بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است ، نشانة آن است که ثروت افسانه ای شما دیگران را متحیر خواهد ساخت زیرا ظاهر زندگی شما به نظر دیگران همیشه فقیرانه می آمده است .

تبلیغات