روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طاعون

1ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا کرده است ، علامت آن است که حوادثی مأیوس کننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد کشاند .

2ـ اگر خواب ببینید به طاعون مبتلا شده اید ، علامت آن است که با بهترین برنامه ریزی کار خود را از کسادی و ورشکستگی نجات می دهید . 3ـ اگر خواب ببینید از افراد مبتلا به طاعون می گریزید تا در امان بمانید ، علامت آن است که به مشکلی غیر قابل ادراک دچار خواهید شد .

 دیدن طاعون درخواب ، دلیل جنگ و کارزار است. محمدبن سیرین گوید: دلیل فتنه وبلا است.

تبلیغات