روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طباخی - آشپزی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طباخی - آشپزی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب طباخی - آشپزی 

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند طباخی می کرد، اگر آن چه می پخت خوش طعم بود، دلیل منفعت است از پادشاه. اگر آن چه می پخت بدطعم و ناخوش است، تاویل به خلاف این بود.

2ـ اگر خواب ببینید به طاعون مبتلا شده اید ، علامت آن است که با بهترین برنامه ریزی کار خود را از کسادی و ورشکستگی نجات می دهید . 3ـ اگر خواب ببینید از افراد مبتلا به طاعون می گریزید تا در امان بمانید ، علامت آن است که به مشکلی غیر قابل ادراک دچار خواهید شد .

 دیدن طاعون درخواب ، دلیل جنگ و کارزار است. محمدبن سیرین گوید: دلیل فتنه وبلا است.

اخبار اکاایران

تبلیغات