روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طحال

محمد بن سیرین گوید: طحال درخواب دیدن، مال و شادی بود، از بهر قوام تن به اوست.

اگر بیند که طحال استر داشت، دلیل کند که در آن سال او را مال بدست آید. اگر بیند که طحال گوسفند داشت، دلیل بود که وی را از مردی بزرگوار مال حاصل آید یا از مردی غریب. اگر بیند طحال داشت، دلیل به قدر آن از زمین مال یابد و خرم و شادمان شود و طحال هر جانوری که گوشت او حلال است، دلیل بر مال حلال نماید و هر جانوری که گوشت او حرام باشد، دلیل بر مال حرام کند که مال یابد.

تبلیغات