روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طهارت - پاکی
یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید

جابرمغربی گوید: اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

تبلیغات