روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طهارت - پاکی - تعبیر خواب

تعبیر خواب طهارت - پاکی
یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید

جابرمغربی گوید: اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

تعبیر خواب طهارت - پاکی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات