روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طلوع آفتاب - تعبیر خواب

تعبیر خواب طلوع آفتاب
لوک اویتنهاو می گوید :

طلوع آفتاب : زندگی آرام

جابرمغربی گوید: اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

تعبیر خواب طلوع آفتاب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات