روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طلوع آفتاب - تعبیر خواب

تعبیر خواب طلوع آفتاب
لوک اویتنهاو می گوید :

طلوع آفتاب : زندگی آرام

جابرمغربی گوید: اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

اخبار اکاایران