روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طلوع آفتاب
لوک اویتنهاو می گوید :

طلوع آفتاب : زندگی آرام

جابرمغربی گوید: اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواب بعد از طلوع آفتاب

تبلیغات