روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صاحب خانه - تعبیر خواب

تعبیر خواب صاحب خانه
لوک اویتنهاو می گوید :

صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

 اگر با مفسد صحبت داشت، دلیل بر فسادِ کار او است. جابرمغربی گوید: اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند که را عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد. اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت، توبه باید کرد. اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد.

تعبیر خواب صاحب خانه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات