روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صاحب خانه
لوک اویتنهاو می گوید :

صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

 اگر با مفسد صحبت داشت، دلیل بر فسادِ کار او است. جابرمغربی گوید: اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند که را عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد. اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت، توبه باید کرد. اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد.

تبلیغات